महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रेस नोट। (प्रकाशित मिति: २०७७/०५/३१)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):