महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर पशु सेवा शाखाको ५० प्रतिशत अनुदानमा च्याफकटर, मिल्किङ्ग मेशिन, मिल्क क्यान र काउ म्याट लिने सम्बन्धी सूचना ।