रोग, व्यावसाय, बीमा, ऐन, नियम सम्बन्धी परामर्श

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि तथा पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. मौखिक वा लिखित अनुरोध
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत