लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):