विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):