विना स्वीकृत वा स्वीकृत नक्शामा हेरफेर गरी बनाएको घर नक्साको निवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):