शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/१०/२९)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):