शैक्षिक सत्र २०७५ को आधारभुत तह कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा नतिजा र मौका परीक्षा सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):