श्रममा आधारित रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे महालक्ष्मी नगरपालिकाको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):