समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ईच्छुक संघ संस्थाहरुले आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।