सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):