सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण आसयपत्र सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०५)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):