सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९-०६-०५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):