सिलबन्दी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):