सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):