सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०२/२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):