सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):