स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०७९/०१/२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):