स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०१/१४ )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):