महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम कक्षा १ - ८ (हामी र हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):