५०% अनुदानमा मिल्किङ मेसिन, मिल्क क्यान, च्याफकटर, काउ म्याट वितरण कार्यक्रमका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी पशु सेवा शाखाको सूचना ।