“स्वीकृत गरिने घर नक्शा सम्बन्धि कार्यको लागि गरिएको व्यवस्था” सम्बन्धि सूचना ।