Invitation for Bids published on 2077-10-05.

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):