सूचना तथा समाचार

शुभकामना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको आ.व २०७९।८० को दोश्रो चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७९।१२।१५ गते  महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय लुभुमा सम्पन्न भएको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य हुने योजनाहरु सम्बन्धी सूचना

आ.व २०७९/८० को उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य हुने योजनाहरु संझौता २०७९ चैत १५ गते सम्म मात्र हुने भएकाले सोहि अनुसार गर्न गराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Pages