कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person ) पदको लिखित परिक्षाको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):