सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुननिर्माणको लागि छनोट भई सिफारिश भएका लाभग्राहीहरुको सुची

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबारे सूचना

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबारे सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

निर्मित भवन/ घर अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७१ साल मंसिर १६ गते भन्दा अगाडि नक्सा पास नभई निर्माण भएका भवन तथा साविकका गा.वि.स.वाट भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र भवन संहिता, २०६० अनुसार नक्सापास गरी निर्माण नभएका भवनहरुको अभिलेखिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नगरपालिकावाट तोकिएको ढाँचाको आवेदन फर्म भरी तोकिएकै कागजात सहित २०७३ साल भाद्र मसान्तभित्र आवेदन पेश गर्न प्रथम पटक मिति २०७३ श्रावण २१ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा अधिकांश निर्मित भवनको अभिलेखीकरण दर्ता छुट भएको भनी सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको माग भई आएकोले मिति २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद नाघि आएका र तोकिएका कागजात संलग्न नगरिएका आवेदनहरु उपर अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्य नगरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

शिलब्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

आ.व. ०७३/७४ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम

आ.व. ०७३/७४ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages