एम्बुलेन्स सेवा विवरण सार्वजनिक गरिएको

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):