कक्षा ८ को रजिष्ट्रेशन भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):