कृषि शाखाको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०८/१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):