कोभिड - १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):