गैर सरकारी संस्था आवद्धता र नवीकरण

लाग्ने समय: 
सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगे सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आबद्धता रु २,०००|- नमिकरणमा रु १,०००|-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. कार्य समितिको बैठकको निर्णय सहितको व्यहोरा खुलेको निवेदन
  2. संस्थादर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. संस्थाको समाज कल्याणमा आबद्धताको प्रमाणपत्र
  4. संस्थाको विधानको प्रतिलिपी
  5. कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  6. स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  7. लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
  8. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत