"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगे सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सडक तथा पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५००० |‍-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. नवीकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन
  2. राजश्व तिरेको रसिद
  3. कर कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  4. पासबुक (निर्माण व्यवसायीबाट भएको सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण)
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत