ठेक्का रद्द गरिएको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):