नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता ।