नगर प्रहरीको अन्तरवार्ता तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):