नगर प्रहरीको उमेद्वारको शारीरिक तन्दुरुस्ति परीक्षण सम्बन्धी सूचना