प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि विकास शाखाको सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):