प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):