बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):