मलखाद विक्रेता दर्ता नवीकरण सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि तथा पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निर्दिष्ट फर्मेट
  2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत