महालक्ष्मी नगरपालिकामा कार्यरत विगतको स्थानीय निकायका स्थाई, अस्थायी र करार कर्मचारीहरुको विवरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):