लेखा परीक्षण सम्बन्धमा श्री सबै संस्थागत / गुठीद्वारा सञ्चालित र पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू ।