वक्तृत्वकलामा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):