वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा । (महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरू, सबै) २०७८ वैशाख २२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):