विदेशबाट आई कोरोना भाइरस परीक्षण नगराउनु भएकाहरुको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिने जानकारी सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालयहरु (१-१०) सबै)