विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):