विशेष परिस्थितिमा खरिद गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७७ ०५ १०)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):