शिक्षक, कर्मचारी को पौष महिनाको तलब भत्ता निकासा सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):