संकलित थ्रोट स्वाब नमुनाहरूको कोरोना भाइरस परीक्षण सम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको विज्ञप्ती ।