सडक क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने अस्थाई संरचना भत्काउने बारेको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):